Povprečni prihranek železniškega prometa v primerjavi s cestno tovornim prometom

Onesnaževanje okolja

Hrup

Onesnaževanje zraka

Klimatske spremembe

V družbi SŽ-Tovorni promet si, kot del skupine Slovenske železnice, za naše odjemalce prizadevamo nenehno izboljševati kakovost transportnih storitev. Svoje prizadevanje k doseganju celovitosti storitev dokazujemo z izkazovanjem in certificiranjem sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001, katerega veljavnost uspešno podaljšujemo že vse od leta 1997. Zadnja recertifikacijska presoja sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2015 je bila uspešno opravljena v letu 2021. Novembra 2022 je bila s strani certifikacijske pisarne Bureau Veritas izvedena tudi 1. kontrolna presoja.

Cilj sistema vodenja kakovosti je zagotavljanje kakovosti z nenehnim vlaganjem v izboljševanje izdelkov, procesov in storitev, ki jih ponujamo.

Zadovoljstvo odjemalcev je eden od pomembnih ciljev sistema vodenja kakovosti. Sistem vodenja kakovosti nalaga vodstvu in zaposlenim usklajevanje delovanja z zahtevami in pričakovanji svojih odjemalcev znotraj zakonodajnih okvirov in smernic dobrih praks.

V skladu s sprejetim kodeksom ravnanja skupine Slovenske železnice in z vsemi zakonodajnimi in drugimi akti smo zavezani k nenehnemu varovanju okolja in učinkoviti rabi energije po najvišjih mednarodnih standardih, ki so v veljavi v Sloveniji in Evropski uniji. Vsak dan si prizadevamo za ustrezno in celovito obvladovanje in zmanjševanje negativnih vplivov na okolje, ki jih povzročamo s svojimi delovnimi in tehnološkimi procesi. Svojo zavezanost trajnostnemu razvoju in našemu naravnemu okolju dokazujemo z delovanjem v skladu s sistemom ravnanja z okoljem po standardu ISO 14001:2015. Veljavnost tega standarda smo leta 2023 ponovno podaljšali za obdobje do 22. januarja 2027.

Delujemo v skladu s sistemom upravljanja ISO 50001:2011. Sistem upravljanja z energijo zajema celovito obvladovanje energetskih vidikov proizvodne in storitvene dejavnosti ter hkrati prispeva k učinkovitejši rabi razpoložljivih virov energije. Z njegovo uporabo uvajamo sisteme in postopke, ki so potrebni za izboljšanje energetske učinkovitosti, vključno s pregledom nad rabo in porabo energije. Obenem prepoznavamo pomembne energetske vidike ter s sistematičnim upravljanjem z energijo uresničujemo načela svoje energetske politike.

Veljavnost tega standarda smo leta 2021 ponovno podaljšali za obdobje do 22. januarja 2024.